Công cụ làm việc cá nhân


Mẫu giấy tờ

31-01-2012 Mẫu "Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam"
12-05-2010 Mẫu "Tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam ở nước ngoài"
12-05-2010 Mẫu "Tờ khai cho công dân Việt Nam ở nước ngoài đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông hoặc cấp giấy thông hành"
12-05-2010 Mẫu "Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông, mất giấy thông hành"
12-05-2010 Mẫu "Xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài"
21-07-2009 Bản cam kết thông báo định kỳ về tình trạng phát triển của con nuôi
21-07-2009 Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp xin không đích danh)
21-07-2009 Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp xin đích danh)
21-07-2009 Quyết định thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, giới tính
21-07-2009 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (bản sao, đăng ký lại)
21-07-2009 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (bản sao)
21-07-2009 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi
21-07-2009 Quyết định công nhận việc nhận cha,mẹ, con (bản sao)
21-07-2009 Quyết định công nhận việc giám hộ
21-07-2009 Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con
21-07-2009 Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (bản sao)
21-07-2009 Giấy khai sinh (bản chính)
21-07-2009 Giấy khai sinh (bản sao)
21-07-2009 Giấy khai sinh (bản chính cấp lại)
21-07-2009 Giấy chứng tử (bản sao)

Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs