Công cụ làm việc cá nhân


Bản đồ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Thủ đô : Hà Nội

Diện tích đất liền : 331.051,4km2

Dân số: 85789573


Tạo bởi nam
Cập nhật 25-03-2010

Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs